Fundusze unijne

Loga

Firma ALUTEC K&K POLSKA SŁAWOMIR JAŚKOWIAK MICHAŁ KUJATH SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Prace badawczo-rozwojowe w celu budowy zautomatyzowanego, modułowego robota aptecznego spełniającego wymagania dyrektywy fałszywkowej 2011/62/UE przeciwdziałającej nielegalnej dystrybucji leków na ternie Unii Europejskiej.”.

Data rozpoczęcia projektu: 2019-04-15
Data zakończenia projektu: 2021-06-15
Całkowita wartość projektu: 3 671 787,04 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych: 3 429 448,00 PLN
Kwota dofinansowania: 2 520 143,70 PLN

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do stworzenia innowacyjnego robota aptecznego z systemem automatycznego załadunku oraz rozładunku leków z weryfikacyjnym systemem wizyjnym spełniający wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 w zakresie zapobiegania wprowadzeniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji.

Potrzeba realizacji projektu wynika z zapotrzebowania rynku na roboty apteczne, które będą analizowały kody 2D umieszczone na opakowaniach leków. System weryfikacji umieszczony będzie zarówno w module pobierania jak i na głowicach manipulatorów wydających leki. Taki innowacyjny podwójny system weryfikacji ogranicza ryzyko sprzedaży niewłaściwego lub podrabianego leku praktycznie do zera. Dodatkowo odpowiadając na potrzeby klienta zostanie stworzony system zrobotyzowanego modułu pobierania leków bez konieczności ich odpowiedniego układania przez operatora - automatyczny załadunek.

Planowane efekty:

  • 1. Wdrożenie wyników prac B + R do oferty Wnioskodawcy - sprzedaż nowego produktu będącego wynikiem realizacji projektu (Robot apteczny).
  • 2. Wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacji produktowej.
  • 3. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w branży - zaoferowanie nowego produktu.
  • 4. Transfer innowacyjnych technologii do praktyki gospodarczej, wzrost poziomu penetracji firmy nowymi technologiami, które umożliwiają unowocześnienie realizowanych procesów produkcyjnych / usługowych
  • 5. Wzrost potencjału badawczo-rozwojowego firmy

Zapytania ofertowe i rozstrzygnięcia

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia na badania akustyczne zawiadamiamy o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1 dnia 27.03.2019 do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w dniu 28.03.2019 r. przez:

Politechnika poznańska
Instytut Mechaniki Stosowanej
Ul. Jana Pawła II 24

Oferta uzyskała 100 punktów

PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty - badania akustyczne
 

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 projektu pt.: „Prace badawczo-rozwojowe w celu budowy zautomatyzowanego, modułowego robota aptecznego spełniającego wymagania dyrektywy fałszywkowej 2011/62/UE przeciwdziałającej nielegalnej dystrybucji leków na terenie Unii Europejskiej” zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę podzespołów automatyki – zgodnie z zapytaniem ofertowym opublikowanym w bazie konkurencyjności pod adresem: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę podzespołów automatyki, związanego z realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 projektu pt.: „Prace badawczo-rozwojowe w celu budowy zautomatyzowanego, modułowego robota aptecznego spełniającego wymagania dyrektywy fałszywkowej 2011/62/UE przeciwdziałającej nielegalnej dystrybucji leków na terenie Unii Europejskiej”; zawiadamiam o wynikach postępowania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 10.05.2019 do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w dniu 17.05.2019 r. przez firmę:

OMRON Electronics Sp. z o. o.
Ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa

Oferta uzyskała 100 punktów

PDF icon Zawiadomienie o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 2 z dnia 10.15.2019 Baza konkurencyjności

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 projektu pt.: „Prace badawczo-rozwojowe w celu budowy zautomatyzowanego, modułowego robota aptecznego spełniającego wymagania dyrektywy fałszywkowej 2011/62/UE przeciwdziałającej nielegalnej dystrybucji leków na terenie Unii Europejskiej” zapraszamy do składania ofert na prace badawcze nad systemem wizyjnym – zgodnie z zapytaniem ofertowym opublikowanym w bazie konkurencyjności pod adresem: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia na prace badawcze nad systemem wizyjnym, związanego z realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 projektu pt.: „Prace badawczo-rozwojowe w celu budowy zautomatyzowanego, modułowego robota aptecznego spełniającego wymagania dyrektywy fałszywkowej 2011/62/UE przeciwdziałającej nielegalnej dystrybucji leków na terenie Unii Europejskiej”; zawiadamiam o wynikach postępowania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 17.12.2019 do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w dniu 10.01.2020 r. przez firmę:

INVENCO Sp. z o. o.
ul. Bernardyńska 21/69
02-904 Warszawa
 

Cena ofertowa: 251 500,00 zł netto
Oferta uzyskała 100 punktów

PDF icon Zawiadomienie o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 3 z dnia 17.12.2019.pdf