W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia na badania akustyczne zawiadamiamy o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1 dnia 27.03.2019 do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w dniu 28.03.2019 r. przez:

Politechnika poznańska
Instytut Mechaniki Stosowanej
Ul. Jana Pawła II 24

Oferta uzyskała 100 punktów

PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty - badania akustyczne

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 projektu pt.: „Prace badawczo-rozwojowe w celu budowy zautomatyzowanego, modułowego robota aptecznego spełniającego wymagania dyrektywy fałszywkowej 2011/62/UE przeciwdziałającej nielegalnej dystrybucji leków na terenie Unii Europejskiej” zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę podzespołów automatyki – zgodnie z zapytaniem ofertowym opublikowanym w bazie konkurencyjności pod adresem: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę podzespołów automatyki, związanego z realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 projektu pt.: „Prace badawczo-rozwojowe w celu budowy zautomatyzowanego, modułowego robota aptecznego spełniającego wymagania dyrektywy fałszywkowej 2011/62/UE przeciwdziałającej nielegalnej dystrybucji leków na terenie Unii Europejskiej”; zawiadamiam o wynikach postępowania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 10.05.2019 do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w dniu 17.05.2019 r. przez firmę:

OMRON Electronics Sp. z o. o.
Ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa

Oferta uzyskała 100 punktów

PDF icon Zawiadomienie o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 2 z dnia 10.15.2019 Baza konkurencyjności