Ogólne warunki handlowe

§ 1. Zastosowanie

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między firmą ALUTEC K&K POLSKA Sp. Jawna z siedzibą w Jasinie 62-020, ul. Sołecka 38 – zwaną dalej „Sprzedawcą”, a nabywcami jej towarów zwanymi dalej „Kupującymi”, o ile odrębnie zawarte w formie pisemnej umowy, nie stanowią inaczej. W takim przypadku pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu maja postanowienia takich umów.

§ 2. Składanie zamówień, potwierdzenia i anulowanie zamówienia

 1. Sprzedawca przyjmuje zamówienia w formie: poczta elektroniczną, telefonicznie na adresy i numery telefonów wskazane na stronie: AlutecKK.pl, osobiście pod adresem Sołecka 38, 62-020 Jasin.
 2. Sprzedawca przygotowuje i przedstawia do akceptacji ofertę zawierającą ceny, termin i metodę płatności, warunki i termin dostawy. Oferta nie rezerwuje towaru.
 3. Sprzedawca z chwilą otrzymania akceptacji oferty przyjmuje zamówienie do realizacji.
 4. Zamówienie może zostać anulowane do momentu rozpoczęcia jego realizacji.
 5. Do anulowania zamówienia konieczne jest przesłanie przez Kupującego pisemnego oświadczenia drogą mailową.
 6. Anulowanie zamówienia po przyjęciu do realizacji wiąże się z obciążeniem Kupującego ewentualnymi kosztami jakie poniósł Sprzedawca przy wykonywaniu zamówienia.
 7. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

§ 3. Cena i warunki płatności

 1. Informację na temat aktualnej ceny towaru Kupujący może otrzymać w Dziale Handlowym
 2. Warunki i termin zapłaty są indywidualnie ustalane z Kupującym przed przyjęciem zmówienia do realizacji.
 3. Kupujący, którzy dokonują pierwszych trzech zakupów od Sprzedającego mogą zostać zobowiązani do dokonania przedpłaty.
 4. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą, Sprzedawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia, wstrzymania dostawy zamówionego towaru oraz realizacji kolejnych zamówień.

§ 4. Terminy i inne warunki dostawy

 1. Termin i warunki dostawy są każdorazowo ustalane indywidualnie z Kupującym przed przyjęciem zamówienia do realizacji.
 2. Wydanie towaru Kupującemu następuje w chwili wydania z magazynu Kupującemu lub przewoźnikowi, a w przypadku dostawy transportem Sprzedawcy w chwili dostawy do magazynu Kupującego.
 3. Przewóz towarów z magazynu Sprzedawcy odbywa się na koszt Kupującego o ile strony nie uzgodniły inaczej.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy wydanych towarów wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Kupujący otrzyma potwierdzenie sprzedaży – fakturę VAT. Faktura zostanie załączona do przesyłki, chyba że Kupujący zadysponuje inaczej.
 6. Kupujący zobowiązany jest dokonać odbioru ilościowego i jakościowego towaru bezpośrednio po jego otrzymaniu.
 7. Jeśli przesyłka z towarem jest uszkodzona Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki z udziałem przewoźnika sporządzić protokół odbioru z adnotacją o uszkodzeniu i/lub ubytku towaru.

§ 5. Zwrot lub zamiana zakupionych towarów

 1. Kupujący może w wyjątkowych przypadkach, potwierdzonych przez Sprzedającego, dokonać zwrotu towaru lub wnosić o jego zamianę. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami poniesionymi przy tej operacji. Prawo to nie dotyczy asortymentu, który został na życzenie Kupującego przycięty na wymiar.
 2. Kupujący może skorzystać z powyższego prawa pod warunkiem, że na własny koszt odeśle Sprzedawcy towar w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu.

§ 6. Reklamacja

 1. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać natychmiast do Działu Handlowego.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków, usunięcia wad towaru wynikających z wadliwej konstrukcji lub wad materiałowych lub wymiany na towar wolny od takich wad.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy dotyczy wyłącznie braków i wad zgłoszonych nie później niż w terminie czternastu dni od dostawy towaru do Kupującego.
 4. W celu usunięcia wad lub wymiany, Kupujący po uprzednim uzgodnieniu z Działem Handlowym, powinien towar obarczony wadami odesłać Sprzedającemu na jego koszt, uzgadniając wcześniej z nim formę przesyłki i przewoźnika lub odbiór własny Sprzedającego.
 5. Sprzedawca może zamiast usunięcia wad lub wymiany na towar wolny od wad, obniżyć cenę towaru lub zwrócić Kupującemu otrzymaną kwotę odpowiadającą cenie zakupu. W tym ostatnim przypadku Kupujący winien zwrócić Sprzedawcy, na własny koszt i ryzyko, zakupiony towar w ilości i jakości w jakim został mu wydany.
 6. Ewentualne roszczenia Kupującego związane z realizacją przez Sprzedawcę zamówienia ograniczają się do kwoty, która łącznie nie może przekroczyć ceny dostarczonego towaru.